Obec ZÁVIŠICE
Závišice
Dnes je sobota 16. února 2019, svátek slaví Ljuba

Volby do PS Parlamentu ČR 

 
  Titulní stránka
  Aktuality ObÚ
  O obci Závišice
  Historie obce
  Povinné informace
  Úřední deska
  Smlouvy a veřejné zakázky
  Územní plán
  Hlavní dokumenty a předpisy
  Organizační struktura
  Obecní úřad
  Zastupitelstvo obce
  Závišický zpravodaj
  Základní a mateřská škola
  Kultura
  Knihovna
  Spolky - SDH, MS, holubáři, ..
  Sport - TJ
  Sauna
  Firmy v obci
  Kniha návštěv
  Fotogalerie
  Reportáže TV Sněženka
  Odkazy a telefonní čísla


  Bližší informace podá:

    Obecní úřad Závišice
    Závišice 115
    742 21 Kopřivnice
    tel.: +420 556 856 000
    e-mail: obec@zavisice.cz
            starosta@zavisice.cz

Volby do PS Parlamentu ČR

Volby do PS Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


 se budou konat


v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin


         v sobotu 21. října 2017 od   8.00 do 14.00 hodin


v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice,


Závišice 115, 742 21.


 


 


Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.


 


Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.


Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.


 


Voličům budou dodány nejpozději 17. října 2017 hlasovací lístky spolu s informacemi o způsobu hlasování. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


 


Možnost hlasovat na voličský průkaz


Volič (s trvalým pobytem v obci Závišice), který chce volit a v době voleb se nebude zdržovat ve „svém“ volebním okrsku (v Závišicích) nebo předpokládá, že bude krátkodobě hospitalizován v nemocnici nebo obdobném zařízení nebo bude krátkodobě pobývat v zahraničí, může požádat o vydání voličského průkazu:


 


· osobně na Obecním úřadě Závišice do 18. října 2017 do 16 hodin


 


· podáním doručeným Obecnímu úřadu Závišice do 13. října 2017:


            - v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče


            - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky


 


Obecní úřad pak nejdříve 5. října 2017 předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu (i do zahraničí). Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.


 


Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo při krátkodobém pobytu v zahraničí v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.


 


Pokud bude volič hlasovat v jiném volebním kraji na území ČR, bude volit kandidáty tohoto kraje.


Pokud bude volič hlasovat v zahraničí, bude volit kandidáty ze Středočeského volebního kraje (určila losem Státní volební komise).


Sadu hlasovacích lístků obdrží volič ve volební místnosti volebního okrsku, ve kterém se rozhodl hlasovat.


 


Možnost hlasovat do přenosné volební schránky (pouze na území ČR)


Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt (tj. ObÚ Závišice) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky (pouze na území Závišic).


 


Možnost volit v nemocnici nebo obdobném zařízení


Volič může požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad, v jehož územním obvodu nemá volič trvalý pobyt, ale předpokládá, že bude i v době voleb dlouhodobě hospitalizován v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo obdobném ústavu a zařízení, které se nachází v tomto územním obvodu.


Volič toto nahlásí správě příslušného zařízení, která nejpozději 13. října 2017 předá údaje k zapsání do zvláštního seznamu voličů obecnímu úřadu v jejich územním obvodu.         


 


Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného zařízení. Volič hlasuje pro kandidáty z volebního kraje, ve kterém je zařízení umístěno, hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním.(zpráva ze dne 25.09.2017)


Starší aktuality:

Beseda - Keňa z ptačí perspektivy (13.02.2019)
Návrh Změny č. 2 Územního plánu Závišic (05.02.2019)
Poplatek ze psů na rok 2019 (02.01.2019)
Poplatek za odpad na rok 2019-změna sazby! (02.01.2019)
Štěpánská zábava (23.12.2018)
Omezení provozu obecního úřadu (18.12.2018)
Vánoční jarmark (10.12.2018)
Informace o zasedání zastupitelstva 12.12.2018 (04.12.2018)
Vánoční výstavka (03.12.2018)
Pohádka a Mikulášská nadílka (03.12.2018)
Betlémské světlo 2018 (03.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromu a Mikuláš (26.11.2018)
Vývoz biologicky rozložitelného odpadu (26.11.2018)
Informace o zasedání zastupitelstva 19.11.2018 (12.11.2018)
Zvonění zvonů 11.11.18-100.výročí konce 1.sv.války (09.11.2018)
Památka zesnulých (01.11.2018)
Ustavující zasedání nově zvoleného ZO 31.10.2018 (23.10.2018)
Lampionový průvod 26.10.2018 (23.10.2018)
Výsledky voleb do ZO (14.10.2018)
Volby do Zastupitelstva obce Závišice (01.10.2018)
Sběr nebezpečného odpadu 5.10.2018 (01.10.2018)
Sběr nadměrného odpadu (10.09.2018)
Poplatek za odpad na 2.pololetí 2018 (05.09.2018)
Informace o zasedání zastupitelstva 12.9.2018 (05.09.2018)
Územní studie krajiny (29.08.2018)
Uzavření Obecního úřadu Závišice (17.08.2018)
Mariánská pobožnost v Závišických Pasekách (03.08.2018)
Údržbář obce – nabídka práce 2 (03.08.2018)
Změny ve vydávání občanských průkazů (28.06.2018)
Změny ve vydávání cestovních pasů (28.06.2018)
Promenádní koncert (23.06.2018)
Informace o zasedání zastupitelstva 27.6.2018 (19.06.2018)
Údržbář obce - nabídka práce (4.6.2018)
Den dětí 2.6.2018 (25.05.2018)
Omezení provozu ObÚ a knihovny 7.5.2018 (06.05.2018)
Informace o zasedání zastupitelstva 14.5.2018 (06.05.2018)
Obecní zájezd 18.5.2018 ještě není naplněn (27.04.2018)
Omezení provozu ObÚ a knihovny (27.04.2018)
Obecní zájezd 18.5.2018 (13.04.2018)
Den Země (12.04.2018)
Kovový odpad (12.04.2018)
Nebezpečný odpad (12.04.2018)
Nadměrný odpad (12.04.2018)
Školení účastníků silničního provozu (22.03.2018)
Poslední 7 slov vykupitele na kříži - akce v kostele (28.02.2018)
Rekonstrukce Pohostinství U Kremlů (28.02.2018)
Připomínkování návrhu III. Střednědobého plánu sociálních služeb. (26.02.2018)
Informace o zasedání zastupitelstva 26.2.2018 (19.02.2018)
Myslivecký ples (06.02.2018)
Rybářský večer (06.02.2018)
 
Aktualizováno 16-02-2019                   Naše stránky shlédlo již návštěvníků                   Vytvořil COMPUTERWEB.cz