Žádost o povolení kácení stromu rostoucího mimo les

(podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Vyplňte následující údaje:
Položky označené * je nutno správně vyplnit.

Trvalé bydliště

Adresa pro doručování (nevyplňujte, pokud je stejná jako trvalý pobyt)


Příloha: mapa se zakreslením umístění na pozemku
Příloha: Souhlas spolumajitele/ů (má-li 2 a více vlastníků)
Odeslanou žádost vytiskněte, podepište a doručte včetně přílohy na ObÚ.