Obec ZÁVIŠICE
Závišice
Dnes je středa 30. listopadu 2022, svátek slaví Ondřej

Historie obce Závišice 

  Aktuality ObÚ:

 
  Titulní stránka
  Aktuality ObÚ
  O obci Závišice
  Historie obce
  Povinné informace
  Úřední deska
  Smlouvy a veřejné zakázky
  Územní plán
  Hlavní dokumenty a předpisy
  Organizační struktura
  Obecní úřad
  Zastupitelstvo obce
  Závišický zpravodaj
  Základní a mateřská škola
  Knihovna
  Spolky - TJ, SDH, MS,..
  Sportovní areál
  Pohostinství U Kremlů
  Sauna
  Kniha návštěv
  Fotogalerie
  Odkazy a telefonní čísla


  Bližší informace podá:

    Obecní úřad Závišice
    Závišice 115
    742 21 Kopřivnice
    tel.: +420 556 856 000
    e-mail: obec@zavisice.cz
            starosta@zavisice.cz

Historie obce Závišice

Historie obce

Vesnička Závišice se nachází v předhůří Moravských Beskyd, blízko starobylého městečka Štramberka. Skrývá se v údolí po obou stranách říčky Sedničky. Nemá žádné hrady a zámky, ani svého zakladatele a přesto má velmi starou historii. Podle dochovaných záznamů je nejstarší vesničkou v novojičínském okrese. Její historie je však mnohem starší. Dobová pohlednice Závišic v letech 1939-1945
Dobová pohlednice Závišic v letech 1939-1945

Pověsti o založení obce

První písemná zmínka o obci je z roku 1354. Přesnou dobu vzniku dnes už asi nezjistíme. K pojmenování i vzniku obce se pojí několik pověstí. Jedna z nich praví, že rozvodněná Sedlnička odnesla celou dědinu Tamovice na nové místo, kde se stavení zavěsila a lidé nově vzniklou osadu pojmenovali "Závěšice". Značnou část pobořených domků (chatrčí) velká voda tehdy odnesla o několik set metrů po proudu do hustého lužního porostu. Tam se trosky rozbitých domků zachytily (zavěsily). Po opadnutí vody je občané natahali nazpět do původní vesnice, domky postavili na novém místě a vzniklou osadu nazvali Závěšice. Pravdivost těchto pověstí dokládají po staletí trvající rodové vazby a citové vztahy občanů k původní vesničce Tamovice a ke kostelíku sv. Kateřiny a hřbitovu u tohoto kostelíku. Občané Závišic považovali kostel sv. Kateřiny v Tamovicích za "svůj" kostelík a hřbitov na kterém pochovávali své zesnulé za "svůj" hřbitov po celá dlouhá staletí, od vzniku vesničky Závišice až do r. 1935, kdy si vybudovali nový kostel a hřbitov uvnitř své vesničky.

Jiná verze této pověsti dává zánik Tamovic do souvislosti s vpádem Tatarů v roce 1241. Proboření hrází rybníků u Ženklavy způsobilo zaplavení tatarského tábora a vesnice Tamovice, kterou níže zavěsily po proudu

Někteří historikové uvádějí, že zakladatelem asi mohl být Záviš z Vikštejna.
 
Dobová pohlednice Závišic r.1949
Dobová pohlednice Závišic r.1949


Dobová pohlednice kostela
Dobová pohlednice kostela
Koncem 1. pololetí 13. století se vesnička Závišice stala součástí malého panství tří obcí, které získal rytíř či zeman Siegfried od pána Arnodla z Hückeswagenu jako výsluhu za pomoc při přestavbě hradu Starý Jičín a stavbě nového hradu Hukvaldy, vybudovaného uvnitř nově osidlované oblasti. Tento majitel pak vybudoval ve vesničce Závišice kamennou tvrz, odkud své malé panství spravoval. Netrvalo však douho a poklidný rozvoj vesničky byl silně narušen. V roce 1256 byla vesnička Závišice (Závěšice) přičiněním olomouckého biskupa Bruno z Schauenburku, rozdělena říčkou Sedničkou na dvě části, část Dolní a část Horní. Dolní Závěšice připadly k hukvaldskému, tehdy již biskupskému lennímu panství, Horní Závěšice (dědičné) zůstaly nadále ve vlastnictví původního majitele. Od té doby každá část vesničky prožívala svou vlastní historii. Brzy nato se kostelík sv. Kateřiny se hřbitovem ocitl na území třetího, markraběcího panství štramberského. I za této složité situace si vesnička Závišice zachovala (udržela po staletí svou správní sídelní jednotu; měla jednoho fojta a "konšely", které volila celá vesnice, i když každá část patřila k jinému panství.

Dalšími majiteli závišického dědičného panství byli postupně páni z Fulštejna, z Vikštejna, z Choltic, Puklinové z Pozořic a Skrbenští z Doloplaz, páni Černohorští, páni z Hustopeč a páni na Fulneku. Z Dolních (biskupských) Závěšic bylo vytvořeno "léno", které biskup pronajímal různým uživatelům. V letech 1427 až 1466 byla tato část vesničky přechodně v majetku husitských hejtmanů.

V roce 1554 došlo k novému rozdělení vesničky, opět přičiněním olomouckého biskupa, na Velké (lenní) Závěšice a na Malé Závěšice (dědičné). Po začlenění malého závěšického panství do velkého panství fulneckého, závěšická tvrz ztratila svůj sídelní význam a byla zrušena. Areál tvrze byl pak využit jako panský dvůr a v pozdějších letech přeměněn na selská stavení. V roce 1839 byl majetek panství odprodán, na základě císařského dekretu, jednotlivým občanům. Obě části vesničky byly opět spojeny do jedné vesnice Závišice až po zrušení poddanství, k němuž došlo v roce 1850.

Názvy obce

V průběhu let se vystřídala celá řada názvů (Syfridsdorf, Zayfidsdorf, Zawischicze, Sigfridi Villa, Sawieschitz, Zawischice, aj.), v českých pramenech se dočteme Závišice, Závěšice i Závišovice. Počátkem 17. století byla ves rozdělena na díly Horní Závišice a Dolní Závišice. Roku 1836 byly z úředního příkazu přezvány Dolní na Velké Závišice a Horní na Malé Závišice, zvané též Závěšičky.

Kostelík sv. Kateřiny v Tamovicích

Kostelík sv. Kateřiny v Tamovicích
Kostelík sv. Kateřiny v Tamovicích
K Závišicím patřil starobylý kostelík sv. Kateřiny v Tamovicích, jehož občané Závišic používali jako filiálního a pohřebního kostela až do roku 1935. V tomto roce byl dostavěn a vysvěcen kostel sv. Cyrila a Metoděje. Ve stejném roce byl vysvěcen také nový hřbitov.
Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku http://www.svata-katerina.cz/

Historické památky

Bludné balvany

Vesnička Závišice se nachází v oblasti, která prošla pověstným čtvero zaledněním. Památkou na onu dobu jsou tzv. "bludné balvany", které "připluly" z dalekých severských oblastí. Na území dnešní vesničky hledal před mnoha tisíci léty svou potravu pravěký člověk-neandrtálec, který sídlil ve světoznámé jeskyni Šipka na blízkém Kotouči u Štramberka. Památkou na tuto dobu jsou kamenné nástroje, nalezené v roce 1976 historikem J. Fričem. Nalezeno bylo 281 kamenných nástrojů, z toho 81 z doby poslední fáze paleolitu (20.000 až 10.000 let před n.l.). Ostatní nalezené kamenné nástroje pocházejí z mladší doby kamenné-neolitu.
 
Bludný balvan
Bludný balvan

Kupecká cesta

Přes území Závišic vedla také jedna z větví prastaré kupecké (jantarové) cesty, která spojovala severní Baltické moře se slunným Středomořím. V blízkosti této kupecké cesty byl v roce 1954 nalezen prastarý kovový předmět z doby bronzové.
 
Bronzový předmět
Bronzový předmět

Doba římská

Dále byly v roce 1900 nalezeny 3 staré mince z doby římské: stříbrný denár Antonia Pia z let 138 až 161 a dva velké bronzy Alexandra Severa z období let 222 až 235. Po zmíněné kupecké cestě, podle pověsti, putovali v 9. století slovanští věrozvěstové sv. Cyril a sv. Metoděj při své misijní cestě do Polska a Lužice. Památkou na tuto dobu je kamenný kvádr s vyhloubenou jamkou, nalezený v blízkosti katastru vesničky Závišic, který je považován za původní křtitelnici.

V letech první Československé republiky byly v blízkosti bývalé kamenné tvrze objeveny dvě popelnicové mohyly. MUDr. Hrstka ze Štramberka na místě nálezu nasbíral velký (ohrabečný) koš zlámaných starých popelnicových nádob.
 
Křtitelnice
Křtitelnice

Kostelík sv. Kateřiny

Ze stavebních památek je to především prastarý kostelík se hřbitovem, pocházející z konce 12. století v zaniklé vesničce Tamovice

Tento kostelík a hřbitov byly po staletí, od vzniku vesničky Závišice až do r. 1935, filiálním kostelem pro Závišice. V období, kdy vesnička Závišice kostel ve vesničce neměla, sloužila občanům jako ohlašovna malá dřevěná zvonička na návsi.
 
Kostelík sv. Kateřiny
Kostelík sv. Kateřiny

Kamenná tvrz

Po zřízení malého závišického panství koncem 1. pololetí 13. století, jeho první majitel vybudoval v Závišících kamennou tvrz, odkud pak své panství spravoval. Zbytky kamenných budov tvrze jsou zachyceny na obrázku.

Velikost původní tvrze je znázorněna na starém situačním plánku, uloženém v zemském archivu v Brně. Ve stejném období jako tvrz, byl vybudován i středověký mlýn.
 

Pozůstatky kamenné tvrze Pozůstatky kamenné tvrze
Pozůstatky kamenné tvrze

 
Pozůstatky kamenné tvrze
Pozůstatky kamenné tvrze

Další historické památky

Z dalších historických památek je to kupř. budova druhého (dolního) mlýna, dále pak mlecí kameny z malého domácího mlýnku na drcení obilí, zbytky vápencového lomu a památná lípa.

Horní Mlýn Vápencový lom
Horní mlýn, Lom

Památná lípa
Památná lípa

 
Mlýnské kameny
Mlýnské kameny

Dolní Mlýn
Dolní mlýn

Listina O vyproštění občanů Závišic z poddanství na vždycky

Zachována jest také jedna ze starých listin O vyproštění občanů Závišic z poddanství na vždycky. Listina je datována 26.11.1850
 
Listina O vyproštění občanů Závišic z poddanství na vždycky
Listina O vyproštění občanů Závišic z poddanství na vždycky

Symboly obce

Erb obce Závišice Erb obce Závišice

Kniha o Závišicích

PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE Název knihy: PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE

Autor: Oldřich Augustin Kuběna

Obec Závišice vydala publikaci Oldřicha Augustina Kuběny, (knižní vazba, vydání třetí, doplněné)
Knihu si můžete zakoupit na obecním úřadě za dotovanou cenu 200,- Kč.


 
 
Aktualizováno 30-11-2022                   Stránky optimalizované pro IE 11 a Chrome v.83                   Vytvořil COMPUTERWEB.cz