Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je úterý 18. června 2024, svátek slaví Milan

Obec Závišice  Obec  Závišice

    Historie Závišic    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 16.05.2024                        
 • Hurá prázdniny 22.06.
 • 15. Zasedání zastupitelstva obce Závišice 19.06.
 • Zpravodaj Závišan - Červen
 • Pouťová zábava 5.7.24
 • Pouťový koncert 5.7.24
 • Hudební výletiště MEZI STROMY 25.5.
 • Závišický Pedál 18.5.
 • Zobrazit starší aktuality


 • Historie obce Závišice


  Obec Závišice nemá žádné hrady a zámky, ani svého zakladatele a přesto má velmi starou historii. Podle dochovaných záznamů je nejstarší vesničkou v novojičínském okrese. Její historie je však mnohem starší. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1354.

  Dobová pohlednice Závišic v letech 1939-1945
  Dobová pohlednice Závišic v letech 1939-1945

  Pověsti o založení obce

  První písemná zmínka o obci je z roku 1354. Přesnou dobu vzniku dnes už asi nezjistíme. K pojmenování i vzniku obce se pojí několik pověstí. Jedna z nich praví, že rozvodněná Sedlnička odnesla celou dědinu Tamovice na nové místo, kde se stavení zavěsila a lidé nově vzniklou osadu pojmenovali "Závěšice". Značnou část pobořených domků (chatrčí) velká voda tehdy odnesla o několik set metrů po proudu do hustého lužního porostu. Tam se trosky rozbitých domků zachytily (zavěsily). Po opadnutí vody je občané natahali nazpět do původní vesnice, domky postavili na novém místě a vzniklou osadu nazvali Závěšice. Pravdivost těchto pověstí dokládají po staletí trvající rodové vazby a citové vztahy občanů k původní vesničce Tamovice a ke kostelíku sv. Kateřiny a hřbitovu u tohoto kostelíku. Občané Závišic považovali kostel sv. Kateřiny v Tamovicích za "svůj" kostelík a hřbitov na kterém pochovávali své zesnulé za "svůj" hřbitov po celá dlouhá staletí, od vzniku vesničky Závišice až do r. 1935, kdy si vybudovali nový kostel a hřbitov uvnitř své vesničky.

  Jiná verze této pověsti dává zánik Tamovic do souvislosti s vpádem Tatarů v roce 1241. Proboření hrází rybníků u Ženklavy způsobilo zaplavení tatarského tábora a vesnice Tamovice, kterou níže zavěsily po proudu

  Někteří historikové uvádějí, že zakladatelem asi mohl být Záviš z Vikštejna. Dobová pohlednice Závišic r. 1949
  Dobová pohlednice Závišic r. 1949

  Dobová pohlednice kostela v Závišicích
  Dobová pohlednice kostela


  Koncem 1. pololetí 13. století se vesnička Závišice stala součástí malého panství tří obcí, které získal rytíř či zeman Siegfried od pána Arnodla z Hückeswagenu jako výsluhu za pomoc při přestavbě hradu Starý Jičín a stavbě nového hradu Hukvaldy, vybudovaného uvnitř nově osidlované oblasti. Tento majitel pak vybudoval ve vesničce Závišice kamennou tvrz, odkud své malé panství spravoval. Netrvalo však douho a poklidný rozvoj vesničky byl silně narušen. V roce 1256 byla vesnička Závišice (Závěšice) přičiněním olomouckého biskupa Bruno z Schauenburku, rozdělena říčkou Sedničkou na dvě části, část Dolní a část Horní. Dolní Závěšice připadly k hukvaldskému, tehdy již biskupskému lennímu panství, Horní Závěšice (dědičné) zůstaly nadále ve vlastnictví původního majitele. Od té doby každá část vesničky prožívala svou vlastní historii. Brzy nato se kostelík sv. Kateřiny se hřbitovem ocitl na území třetího, markraběcího panství štramberského. I za této složité situace si vesnička Závišice zachovala (udržela po staletí svou správní sídelní jednotu; měla jednoho fojta a "konšely", které volila celá vesnice, i když každá část patřila k jinému panství.

  Dalšími majiteli závišického dědičného panství byli postupně páni z Fulštejna, z Vikštejna, z Choltic, Puklinové z Pozořic a Skrbenští z Doloplaz, páni Černohorští, páni z Hustopeč a páni na Fulneku. Z Dolních (biskupských) Závěšic bylo vytvořeno "léno", které biskup pronajímal různým uživatelům. V letech 1427 až 1466 byla tato část vesničky přechodně v majetku husitských hejtmanů.

  V roce 1554 došlo k novému rozdělení vesničky, opět přičiněním olomouckého biskupa, na Velké (lenní) Závěšice a na Malé Závěšice (dědičné). Po začlenění malého závěšického panství do velkého panství fulneckého, závěšická tvrz ztratila svůj sídelní význam a byla zrušena. Areál tvrze byl pak využit jako panský dvůr a v pozdějších letech přeměněn na selská stavení. V roce 1839 byl majetek panství odprodán, na základě císařského dekretu, jednotlivým občanům. Obě části vesničky byly opět spojeny do jedné vesnice Závišice až po zrušení poddanství, k němuž došlo v roce 1850.  Historické názvy obce Závišice

  V průběhu let se vystřídala celá řada názvů (Syfridsdorf, Zayfidsdorf, Zawischicze, Sigfridi Villa, Sawieschitz, Zawischice, aj.), v českých pramenech se dočteme Závišice, Závěšice i Závišovice. Počátkem 17. století byla ves rozdělena na díly Horní Závišice a Dolní Závišice. Roku 1836 byly z úředního příkazu přezvány Dolní na Velké Závišice a Horní na Malé Závišice, zvané též Závěšičky.


  Kostelík svaté Kateřiny v Tamovicích

  Kostelík sv. Kateřiny v Tamovicích
  Kostelík sv. Kateřiny v Tamovicích
  Ze stavebních památek je to především prastarý kostelík se hřbitovem, pocházející z konce 12. století v zaniklé vesničce Tamovice Tento kostelík a hřbitov byly po staletí, od vzniku vesničky Závišice až do r. 1935, filiálním kostelem pro Závišice. V období, kdy vesnička Závišice kostel ve vesničce neměla, sloužila občanům jako ohlašovna malá dřevěná zvonička na návsi.
  www.svata-katerina.cz/  Historické památky

  Bludný balvan
  Bludný balvan

  Bronzový předmět
  Bronzový předmět
  Bludné balvany

  Vesnička Závišice se nachází v oblasti, která prošla pověstným čtvero zaledněním. Památkou na onu dobu jsou tzv. "bludné balvany", které "připluly" z dalekých severských oblastí. Na území dnešní vesničky hledal před mnoha tisíci léty svou potravu pravěký člověk-neandrtálec, který sídlil ve světoznámé jeskyni Šipka na blízkém Kotouči u Štramberka. Památkou na tuto dobu jsou kamenné nástroje, nalezené v roce 1976 historikem J. Fričem. Nalezeno bylo 281 kamenných nástrojů, z toho 81 z doby poslední fáze paleolitu (20.000 až 10.000 let před n.l.). Ostatní nalezené kamenné nástroje pocházejí z mladší doby kamenné-neolitu.

  Kupecká cesta

  Přes území Závišic vedla také jedna z větví prastaré kupecké (jantarové) cesty, která spojovala severní Baltické moře se slunným Středomořím. V blízkosti této kupecké cesty byl v roce 1954 nalezen prastarý kovový předmět z doby bronzové.


  Křtitelnice
  Křtitelnice

  Pozůstatky kamenné tvrze
  Pozůstatky kamenné tvrze

  Pozůstatky kamenné tvrze
  Pozůstatky kamenné tvrze

  Pozůstatky kamenné tvrze
  Situační plánek kamenné tvrze
  Doba římská

  Dále byly v roce 1900 nalezeny 3 staré mince z doby římské: stříbrný denár Antonia Pia z let 138 až 161 a dva velké bronzy Alexandra Severa z období let 222 až 235. Po zmíněné kupecké cestě, podle pověsti, putovali v 9. století slovanští věrozvěstové sv. Cyril a sv. Metoděj při své misijní cestě do Polska a Lužice. Památkou na tuto dobu je kamenný kvádr s vyhloubenou jamkou, nalezený v blízkosti katastru vesničky Závišic, který je považován za původní křtitelnici.

  V letech první Československé republiky byly v blízkosti bývalé kamenné tvrze objeveny dvě popelnicové mohyly. MUDr. Hrstka ze Štramberka na místě nálezu nasbíral velký (ohrabečný) koš zlámaných starých popelnicových nádob.

  Kamenná tvrz

  Po zřízení malého závišického panství koncem 1. pololetí 13. století, jeho první majitel vybudoval v Závišících kamennou tvrz, odkud pak své panství spravoval. Zbytky kamenných budov tvrze jsou zachyceny na obrázku.

  Velikost původní tvrze je znázorněna na starém situačním plánku, uloženém v zemském archivu v Brně. Ve stejném období jako tvrz, byl vybudován i středověký mlýn.


  Další historické památky

  Horní Mlýn
  Horní Mlýn

  Vápencový lom
  Vápencový lom na Hůrce

  Památná lípa
  Památná lípa

  Mlýnské kameny
  Mlýnské kameny

  Dolní Mlýn
  Dolní Mlýn
  Z dalších historických památek je to kupř. budova druhého (dolního) mlýna, dále pak mlecí kameny z malého domácího mlýnku na drcení obilí, zbytky vápencového lomu a památná lípa.  Listina O vyproštění občanů Závišic z poddanství na vždycky

  Listina O vyproštění občanů Závišic z poddanství na vždycky
  Listina O vyproštění občanů Závišic z poddanství na vždycky
  Zachována jest také jedna ze starých listin O vyproštění občanů Závišic z poddanství na vždycky. Listina je datována 26.11.1850  Kniha o Závišicích

  PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE
  PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE
  Název knihy: PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE
  Autor: Oldřich Augustin Kuběna

  Obec Závišice vydala publikaci Oldřicha Augustina Kuběny (knižní vazba, vydání třetí, doplněné)
  Knihu si můžete zakoupit na obecním úřadě za dotovanou cenu 200,- Kč.

  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace poskytnuté obcí:
  Žádost o poskytnutí dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV):
  Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na Domovní ČOV (pdf) - platná od 1.1.2024

  Žádost o poskytnutí dotace (docx)


  Dotace, které čerpá obec:
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2024

  Česky | English | Deutsch