Obec ZÁVIŠICE
Závišice
Dnes je středa 30. listopadu 2022, svátek slaví Ondřej

Povinně zveřejňované informace 

  Aktuality ObÚ:

 
  Titulní stránka
  Aktuality ObÚ
  O obci Závišice
  Historie obce
  Povinné informace
  Úřední deska
  Smlouvy a veřejné zakázky
  Územní plán
  Hlavní dokumenty a předpisy
  Organizační struktura
  Obecní úřad
  Zastupitelstvo obce
  Závišický zpravodaj
  Základní a mateřská škola
  Knihovna
  Spolky - TJ, SDH, MS,..
  Sportovní areál
  Pohostinství U Kremlů
  Sauna
  Kniha návštěv
  Fotogalerie
  Odkazy a telefonní čísla


  Bližší informace podá:

    Obecní úřad Závišice
    Závišice 115
    742 21 Kopřivnice
    tel.: +420 556 856 000
    e-mail: obec@zavisice.cz
            starosta@zavisice.cz

Povinně zveřejňované informace
1. Oficiální název
Obec Závišice

2. Důvod a způsob založení
"Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající."

Obec se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce (xlsx)
Výbory a komise obce (xlsx)
Obecní úřad (xlsx)

Organizace zřízená obcí:
- Základní škola a Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace, Závišice 110, 742 21 Kopřivnice

Organizační složky obce:
- Obecní knihovna v Závišicích
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Závišice

4. Kontaktní spojení
Obecní úřad Závišice
Závišice 115
742 21 pošta Kopřivnice
Česká republika (CZ)

tel.: (+420) 556 856 000
fax: (+420) 556 856 000

oficiální internetová stránka: http://www.zavisice.cz

e-mail: obec@zavisice.cz (oficiální)
          starosta@zavisice.cz
          sopuchova@zavisice.cz

ID datové schránky: 4v8bnvn

elektronická podatelna: podatelna@zavisice.czÚřední hodiny Obecního úřadu Závišice:

Pondělí 8-12 13-17
Středa 8-12 13-17
Provozní doba Obecního úřadu Závišice:

Pondělí 7-12 13-17
Úterý 7-12 13-15
Středa 7-12 13-17
Čtvrtek 7-12 13-15
Pátek 7-12  

5. Případné platby můžete poukázat
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1767239329/0800

Platby v hotovosti: Obecní úřad Závišice

6. IČO
00600709

7. DIČ
Nejsme plátci DPH

8. Hlavní dokumenty
Územní plán Závišic (otevřít v novém okne)
Rozpočet
Závěrečný účet
Střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočtová opatření

9. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Získat informace, podat žádosti a stížnost lze:
 • ústně
  • telefonicky: 556 856 000
  • osobně: na podatelně Obecního úřadu Závišice, Závišice 115
 • písemně
  • poštou na adresu: Obecní úřad Závišice, Závišice 115, 742 21 pošta Kopřivnice
  • osobně: předáním žádosti na podatelnu Obecního úřadu Závišice
  • datovou schránkou: 4v8bnvn
  • na elektronickou podatelnu: podatelna@zavisice.cz
V případě, že je žádost o informaci podána:
 • ústně, není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • písemně, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
  • komu je žádost určena
  • jaká konkrétní informace je požadována
  • kdo žádost podává
  • Ze žádosti musí být zřejmé, komu je žádost určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a musí obsahovat adresu pro doručování (§ 14 odst. 2)
   Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu obecního úřadu, není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (§ 14 odst. 4)
Formulář "Žádost o poskytnutí informace (doc)"
(použití tohoto formuláře není povinné)

Postup při vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace
Žádost je podána dnem, kdy ji obecní úřad obdržel.
Obecní úřad žádost posoudí a:
 • brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli (§ 14 odst. 5 písm. a), b), c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace (např. na internetu, v obecním zpravodaji apod.), může obecní úřad co nejdříve, nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obecní úřad mu ji poskytne (§ 6).

Lhůty pro poskytnutí informace
Obecní úřad poskytne informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d)).

Obecní úřad může tuto lhůtu prodloužit ze závažných důvodů (vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti), nejvýše však o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace (§ 14 odst. 5 písm. d) a odst. 7).

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Nevyhoví-li obecní úřad žádosti zcela nebo zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží (§ 15 odst. 1).

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti může žadatel do 15 dnů od obdržení rozhodnutí podat písemné odvolání u tohoto obecního úřadu). Obecní úřad předloží toto odvolání do 15 dnů Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obecním úřadem (§ 16 odst. 1, 2 a 3).
Podat odvolání lze:
 • poštou na adresu: Obecní úřad Závišice, Závišice 115, 742 21 pošta Kopřivnice
 • osobně: předáním žádosti na podatelnu Obecního úřadu Závišice
 • datovou schránkou: 4v8bnvn
 • na elektronickou podatelnu: podatelna@zavisice.cz
Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci pokud:
a) nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně u obecního úřadu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c),
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 (§ 16a, odst. 1, 2 a 3).

Obecní úřad předloží stížnost Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla stížnost předložena (§ 16a odst. 4, 5 a 8).

Poskytnuté informace podle Zákona č.106/1999 Sb.

10. Sazebník úhrad za poskytování informací
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Obecní úřad Závišice poskytuje bezplatně.

11. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze:
 • ústně
  • telefonicky: 556 856 000
  • osobně: na podatelně Obecního úřadu Závišice, Závišice 115
 • písemně
  • poštou na adresu: Obecní úřad Závišice, Závišice 115, 742 21 pošta Kopřivnice
  • osobně: předáním žádosti na podatelnu Obecního úřadu Závišice
  • datovou schránkou: 4v8bnvn
  • na elektronickou podatelnu: podatelna@zavisice.cz

12. Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Závišice vydanému ve správním řízení se podávají:
Krajskému úřadu Moravskoslezského prostřednictvím Obecního úřadu Závišice, písemně na podatelně Obecního úřadu Závišice, Závišice 115, ve lhůtě stanovené v poučení o opravném prostředku uvedené v rozhodnutí.
Náležitosti odvolání, včetně postupů a pravidel, která je třeba dodržet při jeho podání, jsou uvedeny v příslušných ustanoveních zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Závišice vydanému v daňovém řízení se podávají:
Krajskému úřadu Moravskoslezského prostřednictvím Obecního úřadu Závišice, písemně na podatelně Obecního úřadu Závišice, Závišice 115, ve lhůtě stanovené v poučení o opravném prostředku uvedené v rozhodnutí.
Náležitosti odvolání, včetně postupů a pravidel, která je třeba dodržet při jeho podání, jsou uvedeny v příslušných ustanoveních zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

13. Formuláře
Formulář "Žádost o poskytnutí informace (doc)"
(použití tohoto formuláře není povinné)

14. Návody pro řešení životních situací
Portál veřejné správy ČR - http://www.portal.gov.cz (Životní situace - Občan)
Ministerstvo vnitra ČR - http://www.mvcr.cz (Služby pro veřejnost - Rady a služby - Občan na úřadě

15. Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazné vyhlášky obce Závišice

Tyto zákony jsou k dispozici na obecním úřadě.

16. Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky obce Závišice a Nařízení obce Závišice

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012

18. GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů - Příloha
 
Aktualizováno 30-11-2022                   Stránky optimalizované pro IE 11 a Chrome v.83                   Vytvořil COMPUTERWEB.cz