Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je sobota 25. května 2024, svátek slaví Viola

Obec Závišice  Obec  Závišice

    Povinně zveřejňované údaje    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 16.05.2024                        
 • Hudební výletiště MEZI STROMY 25.5.
 • Závišický Pedál 18.5.
 • Závišická vatra a den s myslivci 11.5.
 • Zpravodaj Závišan - Květen
 • Odstávka vody 2.5. - Paseky
 • Koncert ke Dni matek 10.5.
 • Honba za čarodějovým pokladem 28.4.
 • Zobrazit starší aktuality


 • Povinně zveřejňované údaje - obec Závišice  1. Oficiální název

  Obec Závišice


  2. Důvod a způsob založení

  Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

  Obec se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění


  3. Organizační struktura

  Organizační struktura


  4. Kontaktní spojení

  Kontaktní spojení


  5. Případné platby můžete poukázat

  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1767239329/0800

  Platby v hotovosti: Obecní úřad Závišice


  6. IČO

  00600709


  7. DIČ

  Nejsme plátci DPH


  Hlavní dokumenty

  Hlavní dokumenty


  9. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Získat informace, podat žádosti a stížnost lze:
  • ústně
   • telefonicky: 556 856 000
   • osobně: na podatelně Obecního úřadu Závišice, Závišice 115
  • písemně
   • poštou na adresu: Obecní úřad Závišice, Závišice 115, 742 21 pošta Kopřivnice
   • osobně: předáním žádosti na podatelnu Obecního úřadu Závišice
   • datovou schránkou: 4v8bnvn
   • na elektronickou podatelnu: podatelna@zavisice.cz
  V případě, že je žádost o informaci podána:
  • ústně, není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  • písemně, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
   • komu je žádost určena
   • jaká konkrétní informace je požadována
   • kdo žádost podává
   • Ze žádosti musí být zřejmé, komu je žádost určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a musí obsahovat adresu pro doručování (§ 14 odst. 2) Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu obecního úřadu, není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (§ 14 odst. 4)
  Formulář "Žádost o poskytnutí informace (doc)" - použití tohoto formuláře není povinné

  Postup při vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:
  Žádost je podána dnem, kdy ji obecní úřad obdržel.
  Obecní úřad žádost posoudí a:
  • brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli (§ 14 odst. 5 písm. a), b), c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
  • Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace (např. na internetu, v obecním zpravodaji apod.), může obecní úřad co nejdříve, nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obecní úřad mu ji poskytne (§ 6).
  Lhůty pro poskytnutí informace
  Obecní úřad poskytne informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d)).

  Obecní úřad může tuto lhůtu prodloužit ze závažných důvodů (vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti), nejvýše však o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace (§ 14 odst. 5 písm. d) a odst. 7).

  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  Nevyhoví-li obecní úřad žádosti zcela nebo zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží (§ 15 odst. 1).

  Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti může žadatel do 15 dnů od obdržení rozhodnutí podat písemné odvolání u tohoto obecního úřadu). Obecní úřad předloží toto odvolání do 15 dnů Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obecním úřadem (§ 16 odst. 1, 2 a 3).
  Podat odvolání lze:
  • poštou na adresu: Obecní úřad Závišice, Závišice 115, 742 21 pošta Kopřivnice
  • osobně: předáním žádosti na podatelnu Obecního úřadu Závišice
  • datovou schránkou: 4v8bnvn
  • na elektronickou podatelnu: podatelna@zavisice.cz
  Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci pokud:
  a) nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí.

  Stížnost lze podat písemně nebo ústně u obecního úřadu, a to do 30 dnů ode dne
  a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c),
  b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 (§ 16a, odst. 1, 2 a 3).

  Obecní úřad předloží stížnost Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla stížnost předložena (§ 16a odst. 4, 5 a 8).

  Poskytnuté informace podle Zákona č.106/1999 Sb.


  10. Sazebník úhrad za poskytování informací

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Obecní úřad Závišice poskytuje bezplatně.


  11. Příjem žádostí a dalších podání

  Podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze:
  • ústně
   • telefonicky: 556 856 000
   • osobně: na podatelně Obecního úřadu Závišice, Závišice 115
  • písemně
   • poštou na adresu: Obecní úřad Závišice, Závišice 115, 742 21 pošta Kopřivnice
   • osobně: předáním žádosti na podatelnu Obecního úřadu Závišice
   • datovou schránkou: 4v8bnvn
   • na elektronickou podatelnu: podatelna@zavisice.cz  12. Opravné prostředky

  Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Závišice vydanému ve správním řízení se podávají:
  Krajskému úřadu Moravskoslezského prostřednictvím Obecního úřadu Závišice, písemně na podatelně Obecního úřadu Závišice, Závišice 115, ve lhůtě stanovené v poučení o opravném prostředku uvedené v rozhodnutí. Náležitosti odvolání, včetně postupů a pravidel, která je třeba dodržet při jeho podání, jsou uvedeny v příslušných ustanoveních zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Závišice vydanému v daňovém řízení se podávají:
  Krajskému úřadu Moravskoslezského prostřednictvím Obecního úřadu Závišice, písemně na podatelně Obecního úřadu Závišice, Závišice 115, ve lhůtě stanovené v poučení o opravném prostředku uvedené v rozhodnutí. Náležitosti odvolání, včetně postupů a pravidel, která je třeba dodržet při jeho podání, jsou uvedeny v příslušných ustanoveních zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.


  13. Formuláře

  Formuláře


  14. Návody pro řešení životních situací

  Portál veřejné správy ČR - http://www.portal.gov.cz (Životní události)
  Ministerstvo vnitra ČR - http://www.mvcr.cz (Služby pro veřejnost - Rady a služby)


  15. Nejdůležitější používané předpisy

  Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  Obecně závazné vyhlášky obce Závišice

  Tyto zákony jsou k dispozici na obecním úřadě.


  16. Vydané právní předpisy

  Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Závišice


  17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  18. GDPR

  Informace o zpracování osobních údajů
  Informace o zpracování osobních údajů - Příloha

  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace poskytnuté obcí:
  Žádost o poskytnutí dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV):
  Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na Domovní ČOV (pdf) - platná od 1.1.2024

  Žádost o poskytnutí dotace (docx)


  Dotace, které čerpá obec:
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2024

  Česky | English | Deutsch