Obec ZÁVIŠICE | Moravskoslezský kraj | Dnes je pondělí 22. července 2024, svátek slaví Magdaléna

Obec Závišice  Obec  Závišice

    Aktuality ObÚ Závišice    
Aktuality ObÚ:
 • Hlášení místního rozhlasu z 16.05.2024                        
 • 15. Zasedání zastupitelstva obce Závišice 19.06.
 • Zpravodaj Závišan - Červen
 • Pouťová zábava 5.7.24
 • Pouťový koncert 5.7.24
 • Hudební výletiště MEZI STROMY 25.5.
 • Závišický Pedál 18.5.
 • Závišická vatra a den s myslivci 11.5.
 • Zobrazit starší aktuality


 • Informace o ukončení smlouvy - Pohostinství U Kremlů

  (zpráva ze dne 13.02.2024)

  Zastupitelstvo obce schválilo na svém 12. zasedání Dohodu o ukončení Pachtovní smlouvy se společností Bunny Transport s.r.o. (provozovatel Pohostinství U Kremlů) ke dni 29. února 2024.


  Aby se předešlo spekulacím, uvádíme stručně v bodech hlavní a závažné důvody, které nás k tomuto rozhodnutí vedly. Níže také odpovídáme na některé otázky, např. pokud jste měli nasmlouvaný termín soukromé akce.

  Dle pachtovní smlouvy:

  1)
  povinnost: pachtýř se zavázal platit pachtovné, a to vždy do 15. dne příslušného měsíce.
  skutečnost: za měsíc červen, červenec, srpen, září, říjen a prosinec roku 2023 docházelo opakovaně k pozdním úhradám pachtovného; resp. včas uhradil pouze v listopadu a v lednu.

  2)
  povinnost: pachtýř je povinen řádně a včasně hradit jím objednané služby (plyn, dodávka pitné vody, provoz a údržba ČOV, ...)
  skutečnost: ke konci ledna 2024 obec evidovala 10 faktur po splatnosti v celkové výši cca 43.000,- Kč, některé až 100 dní po splatnosti.

  3)
  povinnost: pachtýř je povinen mít sjednané pojištění na veškeré škody způsobené v předmětu pachtu (např. krádež, nedbalost, poškození atd.) a doklad o tomto každoročně předkládat propachtovateli.
  skutečnost: pojištění dosud nesjednal a doklad nedodal.

  ! Pachtýř byl OPAKOVANĚ na uvedené skutečnosti upozorňován (osobně, e-mailem, datovou schránkou). Nezjednal nápravu, pouze sliby.

  4)
  povinnost: pachtýř se zavázal provádět pravidelnou kontrolu stavu předmětu pachtu a jeho vybavení ... z hlediska protipožární prevence, hygieny a ochrany životního prostředí a zajišťovat provádění všech potřebných revizí, zejména elektrických a plynových spotřebičů, elektrických rozvodů, spalinových cest. A zároveň je povinen každoročně předkládat tyto revizní zprávy propachtovateli.
  skutečnost: revize neprováděl, zprávy nepředložil.

  5)
  povinnost: pachtýř je povinen s předmětem pachtu a jeho inventářem zacházet jako řádný hospodář ... dbát o jejich dobrý stav a soustavně zabraňovat jeho poškozování. Pokud přesto dojde ... ke škodám na majetku, je povinen škody nahradit.
  skutečnost: proražené dveře mezi velkým sálem a šatnou, vyražené zárubně mezi malým sálem a restaurací, chybějící zámek dveří mezi malým sálem a šatnou, či prasklé dveře mezi salónkem a pódiem. Jen známé škody v hodnotě téměř 27.000,- Kč, které doposud nebyly nahrazeny.

  6)
  povinnost: pachtýř je povinen s předmětem pachtu a jeho inventářem zacházet jako řádný hospodář.
  skutečnost: hrubé porušení povinnosti řádně provozovat předmět pachtu, když dne 13. prosince 2023 v důsledku dlouhodobého neplacení záloh za elektřinu byla dodavatelem elektřiny budova odpojena od elektřiny! V důsledku tohoto hrubého porušení povinností pachtýře došlo výpadku činnosti kotlů ústředního vytápění a ztrátě zdroje tepla pro vytápění budovy!

  Tohle byla poslední kapka, kdy pomyslný pohár přetekl a bylo povinností zastupitelstva obce, aby s péčí řádného hospodáře rozhodlo o ukončení Pachtovní smlouvy.

  Věřte, že rozhodnutí ukončit smlouvu nebylo jednoduché. I našim zájmem je, aby hospoda fungovala a občané se měli kde setkávat. Ovšem ne za tuto cenu.

  Forma ukončení smlouvy je dohodou. Se společností Bunny Transport s.r.o. jsme se dohodli na ukončení Pachtovní smlouvy a řádném předání ke dni 29. února 2024. Při všem zlém se snažíme jednat férově a součástí dohody je ustanovení: předá-li pachtýř předmět pachtu řádně dle pachtovní smlouvy a dohody a uhradí veškeré závazky vůči obci včetně náhrady vzniklých škod, odpustíme mu část smluvních pokut. Nepředá-li řádně či neuhradí - zaplatí vše.

  OTÁZKY A ODPOVĚDI:

  Kdy se hospoda zavře?
  K jakému datu se provozovatel rozhodne ukončit provoz restaurace, to bohužel nevíme.


  Proč výpověď až nyní, když k porušování smlouvy docházelo dlouhodobě?
  Naším veřejným zájmem je zajistit prostor pro setkávání občanů obce Závišice, obecních a školních aktivit, spolků zde činných a tak dále, s možností občerstvení a stravování. Vyzývali jsme provozovatele k nápravě a doufali, že k nápravě dojde. Také bylo třeba zvážit, kdy už jsou prohřešky tak závažné, že nad veřejným zájmem převažují. Ukončit smlouvu a zavřít hospodu bez rozmyslu ze dne na den lze. Co pak dále.. to je také pořádně promyslet.
  A v neposlední řadě bylo nutno zajistit nasmlouvané akce, např. školní besídka, plesy, setkání seniorů, činnost klubu důchodců, výroční schůze, atp.


  Co bude s hospodou dále?
  Máme jasnou vizi! Cílem je:
  • obnovení provozu restaurace U Kremlů nejpozději do konce března 2024
  • stabilní provoz restaurace
  • kvalitní zázemí a služby pro občany
  • provoz s péče řádného hospodáře
  Velmi brzy se dozvíte nezbytné informace.


  Měli jste rezervovaný termín soukromé akce?
  Provozovatel restaurace telefonicky kontaktoval všechny zákazníky a s ním nasmlouvané akce a rezervace zrušil.
  Tato skutečnost nás velice mrzí. Rádi bychom Vám nabídli zajištění Vaší akce v našich prostorech a v původním termínu.

  Jsme schopni Vaši akci plně zajistit v očekávané kvalitě a budeme rádi, pokud nám vložíte Vaši důvěru. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na telefon: 773 012 152 (PO-PÁ 7-17h)

  Stav rezervace (zda-li Vaše akce byla či nebyla zrušena) si můžete ověřit v rezervačním systému na stránkách: https://www.zavisice.cz/rezervace/web/month.php?area=2&room=2 (zde vyberte požadovaný prostor - velký sál/malý sál/salónek)
  Pokud jste nalezli nesoulad v rezervaci, rovněž nás kontaktujte na telefon: 773 012 152 (PO-PÁ 7-17h)


  Máte-li další otázky, kontaktujte nás:
  email: starosta@zavisice.cz
  telefon: 773 012 152 (PO-PÁ 7-17h)

  Informace o ukončení smlouvy - Pohostinství U Kremlů

  Starší aktuality obce Závišice

  Zobrazuji 50 posledních příspěvků.
  KONTAKT
  Obecní úřad Závišice
  Závišice 115
  742 21 Kopřivnice
  tel.: +420 556 856 000
  e-mail: obec@zavisice.cz
             starosta@zavisice.cz

  Zobrazit všechny kontakty

  Facebook obec Závišice Instagram obec Závišice

  DOTACE
  Dotace poskytnuté obcí:
  Žádost o poskytnutí dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV):
  Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na Domovní ČOV (pdf) - platná od 1.1.2024

  Žádost o poskytnutí dotace (docx)


  Dotace, které čerpá obec:
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Dotace - Běžecké dráhy č. 117D815006825
  Projekt "Běžecké dráhy" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  Cyklostezka Závišice
  Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Cyklostezka Závišice" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007762), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování a rekonstrukci cyklostezky skrze obec Závišice, přičemž spojí katastry obce Rybí a města Kopřivnice. Výstupem projektu tak souvislá značená cyklotrasa v celkové délce 3539 m.

  Obec Závišice - Moravskoslezský kraj
  Prohlášení o přístupnosti
  www.ZAVISICE.cz © 2024

  Česky | English | Deutsch